Fraktfritt från 650 kr

Jordarter

14 nov, 2016

Jorden hör vid sidan om druvsorten, den naturliga omgivningen, odlingen och beskärningen, till de viktigaste kvalitetsfaktorerna för vin. Generellt sett gäller: basiska jordarter med ett högt (alkaliskt) pH-värde, som till exempel krita, kalk och märgel, ger druvor med hög syrahalt. Vice versa växer på surare jordar med lägre pH-värde som kisel, kvarts och granit, druvor med lägre syrahalt. Några av de viktigaste jordarterna Albariza: klassisk kritajord i Sydspanien. Den vita jerezjorden är mycket känd. Härifrån härstammar de bästa sherryvinerna. Basalt: den vanligaste vulkaniska stensorten som innehåller mycket kalk och soda och är rik på mineraler. Basaltjord ger viner med bra syra. Granit: en mineralisk, hård sten. Odlingsområden med granithaltig jord ger mindre syrabetonade viner. Granitjord hittar man bland annat i nordligaste Beaujolais. Kisel: kiseljordar är magra, väl dränerade och utmärkta på att lagra värme. Vinrankans rötter tvingas söka sig djupare ner i jorden för att finna vatten och näringsämnen. Kalksten/kalkhaltig jord: kalksten innehåller kalcium och magnesium som båda är basiska. Därigenom tilltar möjligheten till högre syrakoncentration i druvorna. Krita: en mycket mjuk, basisk kalkvariation. Den ger starkt syrabetonade viner. Kvarts/kisel: båda mineralerna är sura och har ett lågt pH-värde. Mer eller mindre alla jordar innehåller kvarts eller kisel. Där de förkommer i större mängder, avtar syrehalten i vinet. Lössjord: lätt jordart som ofta formas av vinden. Lössjord innehåller huvudsakligen kvarts och delar av kalk. På lössjordar växer ofta druvor som ger fylliga och lagringsbara viner. Märgel: en särskilt kalkhaltig jordart med högt pH-värde (basisk). Denna jordart ger viner med bra syra. Sandjord: lätt jordsort med god dräneringsförmåga. Vinet mognar snabbt och är doftrikt och syrafattigt. Skiffer: mycket hård sten, som uppstått under högt tryck från lera och slam. Skifferjordar ger lätta, eleganta och kärnfulla viner. Skiffer är en viktig jordart i flera tyska odlingsområden eftesom den effektivt lagrar värme och på detta sätt möjliggör odling av riesling i nordligare delar. Terra Rossa: ”röd jord”, framför allt förekommande i Italien, är en lerigare jord som ibland även innehåller kisel. Tuff: kalkhaltig lerjord med vulkaniskt ursprung, förekommer i delar av italien samt vid Loire.